Άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4034

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/τ-Β΄)

Κόστος: Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 90€, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 90€,ενσημοχαρτόσημο Μ.Τ.Σ αξίας 90€

Ιστοσελίδα: http://www.astynomia.gr

Nομικό Πλαίσιο: Άρθρο 6 § 3, εδαφ. α & β, του Ν.2168/93(ΦΕΚ 147-τ.Α΄),άρθρα 1 & 2 παρ.3 της 3009/2/23-α από 31.8.1994 Υ.Α (ΦΕΚ 696-τ. Β΄).

Περιγραφή

Ο έμπορος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πουλά πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά αυτών που μεταφέρει από κράτη μέλη της Ε.Ε ή εισάγει από τρίτες χώρες, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένες, βάσει νόμου προϋποθέσεις, για να μπορούν να αγοράσουν και εν συνεχεία να κατέχουν νόμιμα τα εν λόγω είδη.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • β) Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων.
  Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • γ) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • ν) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 του ενδιαφερομένου από την οποία προκύπτει ότι τόσο ο ίδιος όσο και συγγενείς του εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού, δεν συμμετέχουν ως μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων και δεν τυγχάνουν ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • δ) Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄) και σύμφωνα με τις διακρίσεις του εδαφίου γ΄ της παρούσης.

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία:
  (α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. (β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
 • η) Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, αν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • λ) Επικυρωμένο αντίγραφο της δήλωσης, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 2168/1993. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι επισκευαστές των όπλων.
  Η εν λόγω δήλωση, μαζί με τα λοιπά απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία, υποβάλλεται στην κατά τόπο αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία στη συνέχεια, υποβάλλει τη δήλωση στη Διεύθυνση Εγκλημ/κών Ερευνών. Η προαναφερόμενη Διεύθυνση δύναται, αν το κρίνει σκόπιμο, να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο, μέσω της Αστυνομικής Αρχής, την υποβολή πρόσθετων στοιχείων.
 • μ) Επικυρωμένο αντίγραφο καταλληλότητας ή έγκρισης κυκλοφορίας των προς κατασκευή ή συναρμολόγηση ειδών, που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2168/1993 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων.
  Το δικαιολογητικό αυτό ως και το αναφερόμενο στο ανωτέρω εδάφιο β΄ υποβάλλονται άπαξ και στη συνέχεια εκ νέου, μόνον αν πρόκειται να κατασκευασθούν ή συναρμολογηθούν είδη διαφορετικά από τα αναφερόμενα στα δικαιολογητικά αυτά.
 • ξ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν είναι εταίρος σε Ι.Ε.Π.Υ.Α(SECURITY), που λειτουργεί ως ομόρρυθμος ή ετερόρρυθμος εταιρεία, δεν είναι εκπρόσωπος, διαχειριστής, μέλος Δ.Σ ή μέτοχος Ι.Ε.Π.Υ.Α, που λειτουργεί με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας και δεν είναι υπάλληλος Ι.Ε.Π.Υ.Α (Ν.2518/97)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • ο) Σε περίπτωση εναποθήκευσης σε αποθήκη τρίτου φυσιγγίων και καψυλλίων σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις προβλεπόμενες στο άρθ.1 παρ.2 της 3329/89 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.132/Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, απαιτείται και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης και αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλου επισήμου εγγράφου από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση των αποθηκών για εναποθήκευση συγκεκριμένων ποσοτήτων κατά είδος και για ορισμένο χρόνο.
 • π) Τρεις (3) φωτογραφίες.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

Η άδεια εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:
α) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.
β)Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93.
γ) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την έκτιση ή άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
Επίσης η άδεια δεν χορηγείται:
α)Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον Ν.2168/93 και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις.Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
β) Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν.2168/93.
Άδειες εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής και φυσιγγίων αυτών δεν χορηγούνται σε μέλη διοικητικών συμβουλίων σκοπευτικών σωματείων, σε ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκοπευτηρίων και συγγενείς αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.
Οι αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εν λόγω άδειας σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι ως άνω προυποθέσεις-κωλύματα εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων,για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.

Διαδικασία

Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας περιστρόφων-πιστολίων, όπλων σκοποβολής, σκοπευτικών διοπτρών, μερών, ανταλλακτικών, φυσιγγίων, καλύκων και καψυλλίων αυτών, υποβάλλεται στο Τμήμα Ασφάλειας ή Αστυν. Τμήμα του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Η ως άνω αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση της ζητουμένης άδειας, υπηρεσία. Η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εαν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας. Αν δεν πληρούνται υποδεικνύεται εγγράφως η λήψη των αναγκαίων μέτρων, εντός ορισμένης προθεσμίας, μετά τη λήξη της οποίας επιθεωρείται εκ νέου η επιχείρηση, Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τουτ ενδιαφερομένου στις ανωτέρω υποδείξεις, απορρίπτεται το αίτημα.Για την επιθεώρηση συντάσσεται Έκθεση, η οποία επισυνάπτεται στα λοιπά δικαιολογητικά. Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προυποθέσεις και σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω άδεια.Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3ο ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Παν.Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.:101.77-ΑΘΗΝΑ
Τηλ:210-6914916
e-mail:dka_opla@mopo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.46.1.8 - Agents specialised in the sale of other particular products
Θέματα: Commerce, Weapons