Χορήγηση άδειας ίδρυσης κέντρου ξένων γλωσσών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Κωδικός Υπηρεσίας: 3988

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Νόμιμες προθεσμίες

Κόστος: 1. Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 15 € σε μορφή έντυπου παραβόλου ή διπλοτύπου είσπραξης. 2. Διπλότυπο είσπραξης ΕΛΙΓΕ (ΚΑΕ 3444) αξίας 150 € από Δημόσιο Ταμείο.

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: Α.Ν. 2545/1940 (ΦΕΚ 287 Α') Α.Ν. 284/1968 (ΦΕΚ 32 Α') Π.Δ. 211/1994 (ΦΕΚ 132 Α’) Π.Δ. 394/1997 (ΦΕΚ 278 Α’) Π.Δ. 372/1998 (ΦΕΚ 254 Α’) ΥΑ 38756/Δ5/2005(ΦΕΚ 566 Β΄)

Περιγραφή

ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Για νομικό πρόσωπο: Αίτηση
  Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για νομικό πρόσωπο: Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή
  Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για νομικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
  Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για νομικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940»
  δηλ.: α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για φυσικό πρόσωπο: Αίτηση
 • Για φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή
 • Για φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο, θεωρημένο για τη γνησιότητά του από δημόσια αρχή
 • Για φυσικό πρόσωπο: Επάρκεια προσόντων διδασκαλίας ξένης γλώσσας
  Όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση
 • Για φυσικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
 • Για φυσικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
 • Για φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος στην οποία θα αναγράφεται, με την παρακάτω διατύπωση, ότι
  «δεν εμπίπτω στα κωλύματα και ασυμβίβαστα καθώς και τους περιορισμούς που ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 και 68 του ΑΝ 2545/1940» δηλ.: α) Δεν υπηρετώ σε δημόσια υπηρεσία β) Δεν υπηρετώ στην ιδιωτική εκπαίδευση γ) Δεν έχω φροντιστήριο Δευτεροβάθμιας ή Ανώτατης Εκπαίδευσης δ) Δεν υπηρετεί στην περιοχή του _______ Γραφείου της ______ Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης __________ δημόσιος εκπαιδευτικός λειτουργός ο/η σύζυγος ή συγγενής μου εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμού ε) Δεν απολύθηκα από δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία στ) Δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Για νομικό πρόσωπο: Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου (Τύπου Α΄) για τους άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
  Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για νομικό πρόσωπο: Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
  Yποβάλλεται για κάθε φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου
 • Για φυσικό πρόσωπο: Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Προϋποθέσεις

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΛΛΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Η ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΝ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Ο/Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ή ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ΑΓΧΙΣΤΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Ο ΑΙΤΩΝ ΔΕΝ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΩΣ ΦΥΓΟΠΟΙΝΟΣ Ή ΦΥΓΟΔΙΚΟΣ

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΧΕΙ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΕΙΗΣ ΚΑΙ ΑΡΤΙΜΕΛΗΣ

 

Διαδικασία

Η άδεια και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατατίθενται στις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από τις κατά τόπους διευθύνσεις ή γραφεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 

Σχετικά links: www.ypepth.gr

Άδεια ίδρυσης κέντρου ξένων γλωσσών μπορεί να χορηγηθεί και σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς τις ανωτέρω νόμιμες προϋποθέσεις, εφόσον οριστεί διευθυντής σπουδών που έχει τα οριζόμενα από το νομό προσόντα

Η αίτηση για την ανανέωση άδειας ίδρυσης κέντρου ξένων γλωσσών πρέπει να υποβάλλεται ως την 31η Οκτώβριου κάθε έτους

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΥΠΔΒΜΘ

 

Πρακτική Βοήθεια

Ως επιχειρήσεις δεν έχουν άμεσο αναπτυξιακό χαρακτήρα και συνεπώς λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν αν υπαχθούν στο ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος)
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.9 - Other education n.e.c., P.85.6 - Educational support activities
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Education (general), Establishment and operation of a company