Άδεια εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εμπλεκόμενοι φορείς: Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Αρμόδιες Διευθύνσεις των Δήμων

Κωδικός Υπηρεσίας: 3805

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Πενήντα (50) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: Άρθρο 4 Ν.456/96 & 30 Ν.2168/93

Περιγραφή

Εμπόριο των συγκεκριμένων ειδών. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εμπορίας φωτοβολίδων, βεγγαλικών και παιδικών πυροτεχνικών αθυρμάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX.(β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
  Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων.
  Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε. Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.
 • Πρόσθετo δικαιολογητικό: Επικυρωμένο αντίγραφο αδείας λειτουργίας του εργοστασίου ή εργαστηρίου, αν αιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Πρόσθετo δικαιολογητικό: Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται: Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.
  Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄) και σύμφωνα με τις διακρίσεις του εδαφίου γ΄ της παρούσης. - Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.β. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής.
  Το εν λόγω δικαιολογητικό υποβάλλεται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Πρόσθετo δικαιολογητικό: Επικυρωμένο αντίγραφο της αδειας λειτουργίας αποθήκης για την εναποθήκευση των εν λόγω ειδών εφόσον οι ποσότητες αυτών είναι πέραν των καθοριζομένων από την υπ' αριθ. 3329/89 Κ.Υ.Α Σημείωση: Εφόσον εντός ενός (1) έτους έχει χορηγηθεί άδεια, κατόπιν υποβολής όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών για τη χορήγηση όμοιας άδειας απαιτείται η υποβολή μόνο αίτησης.
 • Πρόσθετo δικαιολογητικό: Στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας υποβάλλεται: Επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι παραχωρείται η χρήση του ακινήτου για το συγκεκριμένο σκοπό και για καθορισμένο χρόνο. Αν το ακίνητο είναι ιδιόκτητο, υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου.

Προϋποθέσεις

Προκύπτουν από τα δικαιολογητικά.

Διαδικασία

Κατάθεση δικαιολογητικών στα κατά τόπους αρμόδια Τμήματα Ασφαλείας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό Link: http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=3626&Itemid=646〈=

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.6.5 - Retail sale of games and toys in specialised stores, G.46.1.8 - Agents specialised in the sale of other particular products
Θέματα: Explosives, Commerce