Εκτύπωση Εκτύπωση

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης A’ Ειδικότητας – 1ης Κατηγορίας. Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ.

Περιγραφή

Οι κάτοχοι αδείας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α’ Ειδικότητας της 1ης Κατηγορίας δικαιούνται να εκτελούν απλές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις • φωτισμού κατοικιών, ή γραφείων, ή καταστημάτων μέχρις ορίου εγκατεστημένης συνολικής ισχύος (25 kW) o συμπεριλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως συσκευών και μηχανημάτων οικιακής ή βιοτεχνικής χρήσεως, ων η κατανάλωσης προκειμένου ειδικότερα περί εναλλασσομένου ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά φάση τα 10 αμπέρ o ως και την τοποθέτηση ομάδων μετατροπής ρεύματος εντός του ορίου τούτου • και εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως (ηλεκτρικαί κουζίναι, θερμάστραι, κλπ.) ως συσκευών η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα (35 kW) Ειδική Περίπτωση (άρθρο 3 του ΠΔ 50/2003 (Α’ 50)) Εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην οικεία Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες και ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλάχιστον επί μία εξαετία μετά την απόκτηση της άδειάς τους δικαιούνται να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κατοικιών ή γραφείων ή καταστημάτων μέχρι ορίου εγκαταστημένης ισχύος 35 KW και για εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως μέχρι ορίου ισχύος 55 KW Επιπρόσθετα έχουν το δικαίωμα • επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού διπλάσιας ισχύος από αυτές που έχουν το δικαίωμα να εκτελούν (δηλαδή μέχρι 50 kW) (βλ. Άρθρο 4, ΠΔ 50/2003 (Α’ 50)) • εκτέλεσης και απλής εγκατάστασης Γ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 15 kW, όταν η εγκατάσταση αυτή εκτελείται μαζί με την εγκατάσταση φωτισμού και αποτελεί με αυτή ενιαίο έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης (βλ. Άρθρο 2, ΠΔ 252/1988 (Α’ 106) όπως αντικαταστάθηκε από ΠΔ 532/1989).

Προϋποθέσεις

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ