Εκτύπωση Εκτύπωση

Ίδρυση και Λειτουργία ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (για νομικά πρόσωπα)

Περιγραφή

Η άδεια αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ωδείων και μουσικών σχολών από νομικά πρόσωπα

Γενικά Δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

1)Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και ο πάροχος υπηρεσιών να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ   7/Α/15.1.1966)2) το κάθε μέλος της επιτροπής διοίκησης του ωδείου/μουσικής σχολής, σύμφωνα με το πρακτικό του Δ. Σ,  να δηλώνει ότι:α) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.β)  δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψηγ) δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.δ) δεν είναι μουσικός, μέλος διδακτικού προσωπικού δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμούε) δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστης διαγωγήςστ) δεν είναι δημόσιος υπάλληλος

Διαδικασία

Βήμα 1ο:Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου/μουσικής σχολής ο πάροχος υπηρεσιών υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

Βήμα 2:: Η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά που αφορούν στο χώρο εγκατάστασης του Ωδείου/Μουσικής Σχολής στην αρμόδια Επιτροπή που έχει αναλάβει τη διενέργεια του κτιριολογικού ελέγχου

Βήμα 3:: Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία στο υπό ίδρυση ωδείο/μουσική σχολή, εκπονεί πρακτικό αυτοψίας και το στέλνει στην Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Βήμα 4ο: Όταν το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και όταν ο πάροχος υπηρεσιών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966), η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης ωδείου/μουσικής σχολής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό Link: http://www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

 


Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ