Εκτύπωση Εκτύπωση

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ.

Περιγραφή

Πρόκειται για διακριτή περίπτωση υπαίθριου εμπορίου, όπου ο ενδιαφερόμενος για την άδεια υπαιθρίου εμπορίου πρόκειται να διαθέσει προϊόντα δικής του παραγωγής, όχι απαραίτητα γεωργικής. Μπορεί να ασκείται πλανόδια ή στάσιμα.

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου της οικείας ΝΑ αίτηση συνοδευόμενη από συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Η άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους, ενώ η άδεια υπαίθριου εμπόρου αλιέα και ιχθυοκαλλιεργητή δύο ετών. Οι άδειες αυτές δεν ανανεώνονται, αλλά εφόσον ο παραγωγός το επιθυμεί, επανεκδίδονται από την αρχή.

Η άδεια υπαιθρίου εμπορίου παραγωγού  χορηγείται  από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα Εμπορίου των οικείων ΝΑ, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα θα ασκηθεί πλανόδια ή στάσιμα.

links: www.eommex.gr, www.eete.gr, www.gge.gr, www.et.gr, www.sindikatomikropoliton.com

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Τμήμα Β'

τηλ. 2103893214

fax 2103843236

e-mail emporgan-b@gge.gr

 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)


Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods, G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear, A.1.6.3 - Post-harvest crop activities, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ