Εκτύπωση Εκτύπωση

Χορήγηση Άδειας Πλανόδιου Εμπορίου Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ.

Περιγραφή

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο, όπου ο πωλητής δεν έχει συγκεκριμένη θέση άσκησης δραστηριότητας αλλά κινείται συνεχώς με εξαίρεση τη διάρκεια της συναλλαγής

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.Ο πάροχος είναι άνεργος.Ο πάροχος δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράςΟ πάροχος δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος για την άσκηση της δραστηριότητας του υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου καταθέτει αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ στην οποία κατοικεί ή διαμένει μόνιμα για τα τελευταία δύο χρόνια.

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Έγκριση της άδειας

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης βάσει της οποίας κατανέμονται οι άδειες υπαιθρίου εμπορίου στους ενδιαφερόμενους συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Νομοθετούσα Αρχή: 
Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Συναρμόδιες Αρχές: 
Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Σχετικά Links
www.gge.gr, www.et.gr, www.sindikatomikropoliton.com, www.esee.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου
Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων
Τμήμα Β'
τηλ. 2103893214
fax 2103843236
e-mail emporgan-b@gge.gr


Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear, G- Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ