Εκτύπωση Εκτύπωση

Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου – κινητής καντίνας Η αίτηση μπορεί να γίνει μέσω των ΚΕΠ.

Περιγραφή

Υπαίθριο εμπόριο με αντικείμενο τη σίτιση. Η δραστηριότητα ασκείται σε μόνιμη θέση ορισμένη από την αρμόδια Αρχή.

Γενικά Δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.Ο πάροχος είναι άνεργος.Ο πάροχος δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράςΟ πάροχος δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στον αρμόδιο Δήμο ή Κοινότητα αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Έγκριση της άδειας

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Εφόσον η δραστηριότητα της καντίνας ασκείται στάσιμα, αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας είναι ο ΟΤΑ, όπως αναφέρεται παραπανω. Εάν η δραστηριότητα ασκείται πλανοδίως, τότε ισχύει άλλη νομοθεσία η οποία παρουσιάζεται με τίτλο υπαίθρια κινητή καντίνα-πλανόδια..

Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)


Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8 - Retail sale via stalls and markets