Εκτύπωση Εκτύπωση

Άδεια εγκατάστασης για μεταποιητικές επιχειρήσεις!

Περιγραφή

• Αποτελεί προϋπόθεση για την άδεια λειτουργίας επαγγελματικών εργαστηρίων εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής, αποθηκών και βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο σύνολό τους. • Χορηγείται σε περιπτώσεις εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού Όπου εγκατάσταση (ίδρυση) είναι η τοποθέτηση για πρώτη φορά του μηχανολογικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένη θέση για άσκηση συγκεκριμένης δραστηριότητας. Όπου επέκταση είναι η επαύξηση μετά την αρχική εγκατάσταση και λειτουργία της δραστηριότητας, της εγκατεστημένης ισχύος του μηχανολογικού εξοπλισμού ή η προσθήκη κτιριακών εγκαταστάσεων ή ειδικών εγκαταστάσεων που πραγματοποιείται μέσα στο γήπεδο που λειτουργεί η εγκατάσταση ή σε όμορο του οικόπεδο. Επίσης επέκταση θεωρείται και η αλλαγή ή η συμπλήρωση της δραστηριότητας. Όταν πρόκειται για αποθήκες χωρίς μηχανολογικό εξοπλισμό, επέκταση θεωρείται η αύξηση της αποθηκευτικής τους ικανότητας με οποιονδήποτε τρόπο. Όπου εκσυγχρονισμός είναι η αντικατάσταση ή η συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των ειδικών εγκαταστάσεων και η αλλαγή ή η συμπλήρωση της δραστηριότητας. • Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να εγκαταστήσει, επεκτείνει, εκσυγχρονίσει το μηχανολογικό του εξοπλισμό και τα κτίρια του, να κάνει έναρξη ή μεταβολή επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) και να προχωρήσει στην ηλεκτροδότηση από το Διαχειριστή του Δικτύου και στην έκδοση άδειας ανέγερσης ή επέκτασης κτιρίων στην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της οικοδομικής άδειας. • Η ισχύς της άδειας είναι για τρία χρόνια και μπορεί να παραταθεί μέχρι τη συμπλήρωση μιας εξαετίας.

Γενικά Δικαιολογητικά

Προϋποθέσεις

Τα κριτήρια, με βάση τα οποία χορηγείται η άδεια εγκατάστασης, είναι:

1. Η αρτιότητα και η τεχνολογική στάθμη του μηχανολογικού εξοπλισμού

2. η φυσιογνωμία της περιοχής και οι επιπτώσεις της δραστηριότητας στο περιβάλλον

3. η ασφάλεια των εργαζομένων στην εγκατάσταση καθώς και των περιοίκων

4. Οι υφιστάμενες συνθήκες γειτνίασης του γηπέδου ή του χώρου εγκατάστασης της δραστηριότητας

5. Η επάρκεια και η καταλληλότητα των κτιρίων που πρόκειται να ανεγερθούν. Σε περίπτωση που τα κτίρια προϋπάρχουν, απαγορεύεται η εγκατάσταση σε χώρους κτιρίων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται στην οικοδομική τους άδεια ως βοηθητικοί ή κοινόχρηστοι

Σε περίπτωση που οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν προϋπάρχουν και θα ανεγερθούν, απαιτείται προηγουμένως η έκδοση της κατά νόμο άδειας οικοδομής από την αρμόδια υπηρεσία.

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθεί και ενημερώνεται σχετικά με τα αναγκαία δικαιολογητικά και παραλαμβάνει το σχετικό ερωτηματολόγιο. Εναλλακτικά μπαίνει στο Internet στη διεύθυνση www.ggb.gr, ενημερώνεται μέσω της διεύθυνσης http://www.ggb.gr/Νομοθεσία/Αδειοδοτήσεις/tabid/84/language/el-GR/Default.aspx για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κατεβάζει το σχετικό ερωτηματολόγιο από τη διεύθυνση http://www.ggb.gr/LinkClick.aspx?fileticket=uwuKSEfa6aw%3d&tabid=84&language=el-GR, παράρτημα Ι. Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας του φορέα ή λλαγής φορέα: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθεί και ενημερώνεται σχετικά με τα αναγκαία δικαιολογητικά που είναι η Υπεύθυνη Δήλωση που αναφέρεται στο τμήμα «Δικαιολογητικά» στη σχετική παράγραφο.

Βήμα 1: Συμπλήρωση του ερωτηματολόγιου

Βήμα 2: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθεί και καταθέτει το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο

Βήμα 3: Η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει εγγράφως και αυθημερόν τον ενδιαφερόμενο για τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλει προκειμένου να εξετασθεί το αίτημά του. Εφόσον πρόκειται για εγκρίσεις ή γνώμες τις οποίες χορηγούν άλλες υπηρεσίες, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τα προβλεπόμενα επιμέρους δικαιολογητικά (μελέτες, σχεδιαγράμματα, κτλ)

Βήμα 4: Κατατίθενται στην αδειοδοτούσα αρχή τα δικαιολογητικά, οι μελέτες, τα σχεδιαγράμματα, κτλ μαζί με τα παραστατικά πληρωμής αμοιβών μηχανικών.

Βήμα 5: Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει τα ανωτέρω δικαιολογητικά εντός πέντε ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.

Βήμα 6: Οι συναρμόδιες υπηρεσίες χορηγούν την έγκριση ή διατυπώνουν τη γνώμη τους εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών (30 ημέρες για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων των μονάδων χαμηλής όχλησης)

Βήμα 7: Σε αυτό το χρονικό διάστημα, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία προκειμένου να διαπιστώσει την ικανοποίηση των προαναφερομένων προϋποθέσεων.

Βήμα 8: Μετά τη συγκέντρωση των γνωμοδοτήσεων ή εγκρίσεων ή την άπρακτη παρέλευση των προθεσμιών που υπάρχουν για τη χορήγηση τους και έχοντας υπόψη την έκθεση αυτοψίας, η αδειοδοτούσα αρχή εκδίδει απόφαση ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Βήμα 9: Πάνω στην άδεια εγκατάστασης, η αδειοδοτούσα αρχή αναφέρει τους όρους και τους περιορισμούς που θέτει ώστε η άδεια εγκατάστασης να ισχύσει.

(Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας του φορέα) Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται σε κάποιο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να θεωρήσει το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσώπου του φορέα στην υπεύθυνη δήλωση.

(Σε περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας του φορέα) Βήμα 2: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθεί και καταθέτει την υπεύθυνη δήλωση

(Σε περίπτωση αλλαγής φορέα) Βήμα 1: Ο εκπρόσωπος του παλαιού φορέα και ο εκπρόσωπος του νέου φορέα προσέρχονται σε κάποιο ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους στις υπεύθυνες δηλώσεις.

(Σε περίπτωση αλλαγής φορέα) Βήμα 2: Ο ενδιαφερόμενος προσέρχεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφερειακής ενότητας του τόπου που πρόκειται να εγκατασταθεί και καταθέτει τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προβεί στην έκδοση της άδειας λειτουργίας της δραστηριότητάς του. Οι απαιτούμενες μελέτες και δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αναφέρονται πάνω στην άδεια εγκατάστασης.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Κόστος:

 1. 100 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και 300.000 € και η ισχύς μέχρι 200 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μικρότερη ή ίση των 2.000 m3
 2. 150 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και 600.000 € και η ισχύς μέχρι 400 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεταξύ 2.001 m3 < 3.000 m3
 3. 200 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και 1.000.000 € και η ισχύς μέχρι 1.000 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεταξύ 3.001 m3 < 5.000 m3
 4. 250 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και 2.000.000 € και η ισχύς μέχρι 2.000 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεταξύ 5.001 m3 < 10.000 m3
 5. 300 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι μέχρι και 2.000.000 € και η ισχύς μέχρι 4.000 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεταξύ 10.001 m3 < 20.000 m3
 6. 500 €, για δραστηριότητες των οποίων η αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού είναι άνω των 3.000.000 € και η ισχύς άνω των 4.000 KW ή για αποθήκες των οποίων η αποθηκευτική ικανότητα είναι μεγαλύτερη των 20.000 m3

Όλα τα ανωτέρω παράβολα αναπροσαρμόζονται ανά έτος, βάσει του τύπου:

Π = Χ * (1+Σ)

Όπου Π το ποσό του παραβόλου προς πληρωμή

Χ το ποσό του παραβόλου προς πληρωμή του προηγούμενου έτους

Σ συντελεστής που ορίζεται ίσος με την εκάστοτε ποσοστιαία αύξηση που χορηγείται με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας των Περιφερειών

Συναρμόδιες Αρχές: Διεύθυνση Πολεοδομίας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Πηγές  Πληροφόρησης & Ενημέρωσης:

Μέσα Προσφυγής – Παραπόνων:

 1. Αίτηση θεραπείας στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας που θα εγκατασταθεί η δραστηριότητα
 2. Ιεραρχική προσφυγή στον οικείο Περιφερειάρχη
 3. Ειδική διοικητική προσφυγή στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
 1. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να γίνει αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης και στη συνέχεια
 2. Αίτηση ακύρωσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
 1. Συνήγορος του Πολίτη
 2. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης