Ερμής - Επαλήθευση Ψηφιακής Χρονοσήμανσης

Επαλήθευση Ψηφιακής Χρονοσημανσης Εγγράφων

Παρακαλώ επισυνάψτε το αρχικό έγγράφο καθώς και το συσχετιζόμενο αρχείο ψηφιακής χρονοσήμανσης.
Έγγραφο:
Αρχείο χρονοσήμανσης: