Εκτύπωση Εκτύπωση

Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού

Περιγραφή

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

Προϋποθέσεις

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ –ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΓΙΑ TON ΙΔΡΥΤΗ –ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1.Έλληνες Πολίτες ή Υπήκοοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.Να έχει συμπληρωθεί το 21 έτος ηλικίας .

3.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

4.Να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.

5.Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που θεωρείτε κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση .

6.Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

7.Να έχουν δίπλωμα η πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της

a)ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.

b)Ή 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτή/τριας ή χορογράφου κλασσικού και συγχρόνου ρεπερτορίου.

c)Ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού.

Για Νομικά Πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες ,εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες ή κοινοτικούς πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί .

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα κτίρια για την στέγαση των ερασιτεχνικών Σχολών Χορού πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :

1)Ελάχιστο εμβαδόν 45 μ2

2)Ελάχιστο ύψος 2,80 μ

3)Δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες

4)Χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της.

5)Οι πόρτες της ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια .

6)Η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων. Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος. Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον.

7)Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 3μ2 .

8)Πιάνο

9)Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

10)Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.

11)Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών

12)Φαρμακείο με τα είδη πρώτων Βοηθειών .

13)Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων .

14)Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος .

15)Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1158/1981.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1.Ο Διευθυντής σπουδών κάθε Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη προκείμενου δε περί Νομικού Προσώπου Δημοσίου δικαίου ή Εταιρείας από το Διοικητικό τους συμβούλιο , κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Νομαρχίας.

2.Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητού αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής και 5 έτη διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 15έτη ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη.

3.Ο Διευθυντής μιας Ερασιτεχνικής Σχολής μπορεί να αναλάβει και τη διεύθυνση μιας Δεύτερης Σχολής εφόσον αυτή βρίσκεται στο ίδιο νομό με τη πρώτη.

4.Ο Διευθυντής μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης εφόσον έχει τα προσόντα ( δίπλωμα και 5 έτη εμπειρία)

5.Ο Διευθυντής μπορεί να διδάξει μόνο εφόσον έχει δίπλωμα η πτυχίο καθηγητή

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ο καθηγητής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη μετά από έγκριση της αρμόδιας Νομαρχίας εφόσον έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή μιας των αναγνωρισμένων σχολών χορού της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής

 

ΕΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ν. Π. Ι. Δ. & Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εταιρείες εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

2.Οι προϋποθέσεις για τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή που αναγράφονται ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη η τους διοικούντες αυτά.

3.Για νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χορηγείται μόνο άδεια λειτουργίας.

 

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες)

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.

Βήμα 3 :: Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον ιδρυτή και το διευθυντή της υπό ίδρυση Σχολής, προωθούνται τα δικαιολογητικά του κτηρίου στην αρμόδια Επιτροπή.

Βήμα 4: : Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και προχωρά σε αυτοψία στο κτήριο. Εφόσον όλα είναι σύννομα συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Βήμα 5: Η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προχωρά στην έκδοση της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Για την πληρωμή: Περισσότερες πληροφορίες στο Π. Δ. 457/83. Τα σχετικά με την καταβολή παραβόλου ρυθμίζονται από τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 «Καθορισμός παραβόλου για Ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/1994) Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 8201776

Φαξ: +30 210 8201780

Email: gdsp@culture.gr

Δ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου,

106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729

Φαξ: +30 210 8201731

Email: dthh@culture.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι: www.yppo.gr

 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

1.Οι  Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού μπορούν να χορηγούν απλές  βεβαιώσεις για τη φοίτηση των εκπαιδευομένων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση οποιουδήποτε διπλώματος.

2.Σε περίπτωση  ανάκλησης  με φροντίδα του ιδιοκτήτη  το αρχείο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή.

3.Σε περίπτωση  μεταβίβασης μεταβιβάζεται και το αρχείο  στο νέο ιδιοκτήτη.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201776
Φαξ: +30 210 8201780
Email: gdsp@culture.gr
Δ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου,
106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729
Φαξ: +30 210 8201731
Email: dthh@culture.gr

 


Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education